Thông báo mời chào hàng

Tên bên mời thầu: Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Khánh Hòa.
Tên gói thầu: Trang thiết bị Y tế phục vụ cho công tác chuyên môn.
  Nguồn vốn: Qũy phát triển sự nghiệp của đơn vị.
  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động