(Bảng giá này chỉ tính tiền công thực hiện các dịch vụ,chưa tính tiền thuốc, vật tư tiêu hao, chưa bao gồm phương tiện tránh thai và thuốc cho đối tượng sử dụng sau dịch vụ tại cơ sở y tế)

Các căn cứ thực hiện thu

- NQ số 09/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014
- QĐ số 1689 /QĐ UBND ngày 28/9/2006
- QĐ số 4591/2001/QĐ-UB ngày 25/12/2001 cuûa UBND tỉnh
- QĐ số 27/2015 ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh
- CV số 6109/UBND ngày 6/10/2008 của UBND tỉnh 
- CV số 5811/BYT-TCDS ngày 28/7/2016
- CV số 274/YT/KHTC ngày 22/2/2005 
- NQ số 04/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 
- TT số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011"TT hướng dẫn đối với cơ sở ytế công lập"

STT theo NQ 09

TT

Danh muïc thu vieän phí

ÑVT

Giaù thöïc hieän (ĐVT: đồng)

 

KHAÙM

 

A1.4

1

Khaùm chuyeân khoa

laàn

             7,000

 

SIEÂU AÂM

 

3

2

Sieâu aâm

"

          33,000

DM4.113

3

Sieâu aâm ñaàu doø aâm ñaïo

"

          89,500

157

4

Sieâu aâm  maøu Doppler  maïch maùu caùc moâ meàm (Vuù vaø tuyeán giaùp)

"

        100,000

156

5

Sieâu aâm maøu 4D theo doõi söï phaùt trieån cuûa thai nhi

"

        200,000

 

 CAÙC XEÙT NGHIEÄM

 

 

XN HUYEÁT HOÏC

 

272

6

Ñònh löôïng Hemoglobine (Hb)

"

          24,000

273

7

Toång phaân tích teá baøo maùu ngoaïi vi (baèng thuû coâng ) Coâng thöùc maùu

"

          28,000

279

8

Ñònh nhoùm maùu heä ABO (ÑNM)

"

          33,000

285

9

Ñònh nhoùm maùu heä Rh (D) baèng phöông phaùp oáng nghieäm, phieán ñaù

"

          26,000

289

10

Co cuïc maùu ñoâng (TSTC)

"

          12,000

288

11

Thôøi gian maùu chaûy (phöong phaùp Duke) (TSTC)

"

          10,000

305

12

Ñònh löôïng Ure

"

          25,000

305

13

Ñònh löôïng Creatine

"

          25,000

305

14

Ñònh löôïng Glucose

"

          25,000

307

15

Xeùt nghieäm GOT (chöùc naêng gan)

"

          24,000

307

16

Xeùt nghieäm GPT  (chöùc naêng gan)

"

          24,000

308

17

Ñònh löôïng Cholesterol (toaøn phaàn)

"

          28,000

308

18

Ñònh löôïng Triglycerin (môõ maùu)

"

          28,000

308

19

Ñònh löôïng HDL.Cholesterol (môõ maùu)

"

          28,000

308

20

Ñònh löôïng LDL.Cholesterol (môõ maùu)

"

          28,000

C3.2.29

21

LDH trong huyeát thanh

"

          25,000

II.C.6

22

TSH

"

          55,000

DM4.114

23

Toång phaân tích teá baøo maùu (maùy töï ñoäng treân 18 thoâng soá)

"

          35,000

 

XN NÖÔÙC TIEÅU

 

125

24

Ñònh tính Alb nieäu

"

          10,000

126

25

Ñònh tính Glucoza nieäu

"

          10,000

353

26

Ñònh löôïng Protein nieäu hoaëc ñöôøng nieäu

"

          11,000

354

27

Teá baøo caën nöôùc tieåu hoaëc caën Adis

"

          47,000

355

28

Ure hoaëc Axit Uric hoaëc Ceatinin nieäu

"

          16,000

C3.3.1

29

Xeùt nghieäm nöôùc tieåu 10 thoâng soá (baèng maùy)

"

          35,000

 

XN KHAÙC

 

358

30

Soi töôi tìm kyù sinh truøng (ngoaøi ñöôøng ruoät)

"

          33,000

359

31

Soi tröïc tieáp nhuoäm soi (nhuoäm Gram, nhuoäm xanh Methylen)

"

          54,000

384

32

XN chaån ñoaùn teá baøo hoïc bong baèng phöông phaùp nhuoäm nhuoäm Papanicolaou (XN TBAÑ)

"

        220,000

389

33

XN vaø chaån ñoaùn teá baøo hoïc qua choïc huùt teá baøo baèng kim nhoû (FNA)

"

        186,000

346

34

Xaùc ñònh GONADOTROPHIN ñeå chaån ñoaùn thai  ngheùn baèng phöông phaùp hoaù hoïc - mieãn dòch (HCG)

"

          21,000

124

35

Test chaån ñoaùn Syphilis (giang mai)

"

          60,000

C3.1.66

36

HBSAg (vieâm gan B)

"

          60,000

C3.1.66

37

HBeAg

"

          60,000

C3.1.68

38

Anti-HIV

"

          60,000

 

 KHAÙM THAI

 

C2.2.41

39

Ño tim thai baèng Doppler

"

          35,000

C2.2.42

40

Theo doõi tim thai vaø côn co TC baèêng Monitoring

"

          70,000

 

  PHUÏ KHOA

 

C2.2.2

41

Naïo phaù thai beänh lyù(thai tröùng, thai löu …)

"

        191,500

C2.2.14

42

Khaâu raùch cuøng ñoà

"

          80,000

C2.2.18

43

Trích apxe Bartholin

"

        120,000

C2.2.19

44

Boùc nang Bartholin

"

        370,000

C2.2.3

45

Naïo huùt thai döôùi 12 tuaàn

"

        129,500

C4.2.5.15

46

Mamography (2 bêeân) (X-Quang tuyeán vuù)

"

        160,000

392

47

Ñieän taâm ñoà (Ñieän tim)

"

          33,000

190

48

Soi coå töû cung

"

          48,000

192

49

Ñieàu trò toån thöông coå töû cung baèng: ñoát ñieän hoaëc nhieät hoaëc laser

"

        109,500

194

50

Xoaén hoaëc caét boû polype aâm hoä, aâm ñaïo, coå töû cung

        395,000

198

51

Phaù thai ñeán heát 7 tuaàn baèng thuoác

"

        148,000

184

52

Huùt buoàng töû cung do rong kinh rong huyeát

"

        149,500

185

53

Naïo soùt thai, naïo soùt rau sau saåy, sau ñeû

"

        282,500

197

54

Loïc röûa, bôm tinh truøng vaøo buoàng töû cung (IUI)

"

        594,000

193

55

Chích apxe tuyeán vuù

"

        114,000

72

56

Ñieàu trò suøi maøo gaø baèng  ñoát ñieän , Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thöông toån)

"

        169,500

B2.4

57

Giöôøng ngaøy ñieàu trò

"

          50,000

 

58

Khaâu taùi taïo taàng sinh moân

"

        200,000

 

59

Sinh thieát coå töû cung

"

          79,500

 

60

XN tinh truøng ñoà theo phöông phaùp loïc röûa

"

          50,000

 

61

Ño ñoä loaõng xöông

"

          80,000

161

62

Ño ñoä loaõng xöông toaøn thaân (coå tay, coå xöông ñuøi, xöông soáng)

"

        250,000

 

63

Ñoát laïnh coå töû cung

"

        170,000

 

KEÁ HOAÏCH HOÙA GIA ÑÌNH

 

I.1

64

Trieât saûn nöõ qua ñöôøng raïch nhoû

"

        600,000

I.2

65

Trieât saûn nam (baèng dao hoaëc khoâng baèng dao)

"

        380,000

I.3

66

Ñaët hoaëc thaùo duïng cuï töû cung

"

        120,000

I.4

67

Caáy hoaëc thaùo thuoác traùnh thai (loaïi nhieàu nang)

"

        250,000

I.5

68

Caáy hoaëc thaùo thuoác traùnh thai (loaïi moät nang)

"

        120,000

I.6

69

Tieâm thuoác traùnh thai (1 laàn tieâm)

"

          10,000

 

CHAÅN ÑOAÙN, SAØNG LOÏC TRÖÔÙC SINH

 

II.C

70

Xeùt nghieäm Triple Test

"

        354,900

 

71

Xeùt nghieäm Double Test

"

        350,000

 

TIEÂM CHUÛNG

 

 

72

Vaécxin VAT

"

          19,000

 

73

MMR II (Vacxin ngöøa sôûi, quai bò,Rubella)

"

        164,000

 

74

Vaécxin ngöøa viruùt gaây ung thö CTC (Cerarix 0,5ml)

"

        904,973

 

75

Vaécxin ngöøa viruùt gaây ung thö CTC (Gardasil 0,5ml)

"

     1,391,000

 

DÒCH VUÏ KHAÙC

 

 

76

Tö vaán

"

          15,000

 

77

Phí giöõ xe maùy, xe gaén maùy

löôït

             3,000

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động