Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) Khánh Hoà chỉ đạo công tác kiếm tra chương trình Chăm sóc sức khoẻ sinh sản năm 2015.
Thực hiện chỉ đạo của Vụ Sức khoẻ Bà mẹ  - Trẻ em và Sở Y tế Khánh Hoà, Trung tâm CSSKSS đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong toàn tỉnh thực hiện kiểm tra chương trình CSSKSS tại các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và các trạm y tế xã, phường trong toàn tỉnh.

Từ tháng 10/2015, Trung tâm CSSKSS đã có công văn hướng dẫn các đơn vị về công tác kiểm tra chấm điểm năm 2015 tại tuyến huyện, tuyến xã. Đồng thời, cử cán bộ giám sát hỗ trợ công tác kiểm tra chấm điểm của các đơn vị.

Để chuẩn bị tốt công tác kiểm tra toàn tỉnh, Trung tâm CSSKSS đã có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cuối năm hoạt động của đơn vị theo bảng chấm điểm Bộ Y tế năm 2015 và cử đoàn cán bộ đi kiểm tra chương trình CSSKSS tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Nam Định từ ngày 02/11/2015 đến 05/11/2015. 

Ngày 30/10/2015, tỉnh Yên Bái và tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra chương trình công tác CSSKSS tại Khánh Hoà. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị y tế trong toàn tỉnh đã triển khai tốt hoạt động CSSKSS như: cơ sở vật chất, tổ chức mạng lưới, trang thiết bị,thuốc thiết yếu; hoạt động của Trung tâm CSSKSS;  tình hình cung cấp dịch vụ SKSS tuyến huyện và tuyến xã và kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trong toàn tỉnh. Đặc biệt trong năm 2015, Khánh Hòa đã triển khai tốt công tác đào tạo và áp dụng các quy trình chuyên môn mới do Bộ Y tế ban hành vào hoạt động chuyên môn tại các đơn vị. Kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt 99,5/100 điểm. Xếp loại xuất sắc toàn diện.

Đối với tuyến huyện, trong  năm 2015 có 5/8 đơn vị đạt xuất sắc toàn diện, 1 đơn vị đạt xuất sắc, 2 đơn vị xếp loại khá.  

Tại tuyến xã, toàn tỉnh có 119/137 trạm y tế đạt 3/3 điểm. 17 trạm y tế đạt 2/3 điểm, có 1 trạm y tế chỉ đạt 1/3 điểm.

Thông qua kết quả kiểm tra từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã, Trung tâm CSSKSS Khánh Hoà sẽ phát huy những mặt tích cực, củng cố những mặt hạn chế, từ đó tham mưu kịp thời với Sở Y tế trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 phù hợp với chỉ đạo chung của Bộ Y tế và thực tiễn tại địa phương./.


Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động