1. Nhiệm vụ:
a) Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
c) Quản lý tài sản của Trung tâm;
d) Làm đầu mối tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, các hoạt động về thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ về chăm sóc sức khoẻ sinh sản.
2. Cơ sở vật chất
     Hiện đã có các bộ phận chuyên môn, bao gồm: bộ phận tổ chức cán bộ và tiếp dân; hành chính; lưu trữ công văn.

3. Trang bị thiết bị, phương tiện: 
     Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho lĩnh vực tổ chức-hành chính.

4. Nhân lực
      Hiện có cán bộ bao gồm 01 bác sĩ, 4 hộ sinh trung học, 1 lái xe, 2 bảo vệ, 3 hộ lý đang hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động