Theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT ngày 08/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Vị trí, vai trò: 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Khánh Hòa, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Vụ Bà mẹ-Trẻ em, Bộ Y tế.
Trung tâm Chăm sóc SKSS Khánh Hòa là đơn vị có tư cách pháp nhân, địa chỉ 36 Yết Kiêu- Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Chức năng:
Trung tâm Chăm sóc SKSS Khánh Hòa có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa về công tác chăm sóc SKSS toàn tỉnh Khánh Hòa; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc SKSS trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
1.    Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc SKSS trên cơ sở chiến lược Quốc gia về chăm sóc SKSS của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh Khánh Hòa trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
2.    Thực hiện các hoạt động sau:
a)    Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và tư vấn về: 
-    Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ;
-    Kế hoạch hóa gia đình;
-    Phá thai an toàn;
-    Phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền theo đường tình dục;
-    Chăm sóc SKSS vị thành niên và nam học;
-    Dự phòng điều trị vô sinh, dự phòng điều trị sớm ung thư đường sinh sản;
-    Chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng.
b)    Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực chăm sóc SKSS đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
c)    Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực chăm sóc SKSS;
d)    Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực chăm sóc SKSS ;
đ) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực chăm sóc SKSS;
e)    Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác thuộc lĩnh vực chăm sóc SKSS được Giám đốc Sở Y tế phân công;
g)    Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ về chăm sóc SKSS theo quy định của pháp luật và quy định của Giám đốc sở Y tế;
h)    Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;
i)    Thực hiện công tác quản lý cán bộ, các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, nhân viên và quản lý tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
k)    Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
l)    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Mối quan hệ công tác:
1.    Trung tâm Chăm sóc SKSS chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Khánh Hòa.
2.    Trung tâm Chăm sóc SKSS chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Bà mẹ-Trẻ em, Viện dinh dưỡng.
3.    Trung tâm Chăm sóc SKSS có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan, ban ngành đoàn thể có liên quan  để thực hiện tốt công tác thuộc lĩnh vực Chăm sóc SKSS đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động