BẢNG GIÁ THỰC HIỆN THU VIỆN PHÍ TẠI TRUNG TÂM CSSKSS

20/09/2016 10:43        

STT theo NQ 09

TT

Danh muïc thu vieän phí

ÑVT

Giaù thöïc hieän (ĐVT: đồng)

 

KHAÙM

 

A1.4

1

Khaùm chuyeân khoa

laàn

             7,000

 

SIEÂU AÂM

 

3

2

Sieâu aâm

"

          33,000

DM4.113

3

Sieâu aâm ñaàu doø aâm ñaïo

"

          89,500

157

4

Sieâu aâm  maøu Doppler  maïch maùu caùc moâ meàm (Vuù vaø tuyeán giaùp)

"

        100,000

156

5

Sieâu aâm maøu 4D theo doõi söï phaùt trieån cuûa thai nhi

"

        200,000

 

 CAÙC XEÙT NGHIEÄM

 

 

XN HUYEÁT HOÏC

 

272

6

Ñònh löôïng Hemoglobine (Hb)

"

          24,000

273

7

Toång phaân tích teá baøo maùu ngoaïi vi (baèng thuû coâng ) Coâng thöùc maùu

"

          28,000

279

8

Ñònh nhoùm maùu heä ABO (ÑNM)

"

          33,000

285

9

Ñònh nhoùm maùu heä Rh (D) baèng phöông phaùp oáng nghieäm, phieán ñaù

"

          26,000

289

10

Co cuïc maùu ñoâng (TSTC)

"

          12,000

288

11

Thôøi gian maùu chaûy (phöong phaùp Duke) (TSTC)

"

          10,000

305

12

Ñònh löôïng Ure

"

          25,000

305

13

Ñònh löôïng Creatine

"

          25,000

305

14

Ñònh löôïng Glucose

"

          25,000

307

15

Xeùt nghieäm GOT (chöùc naêng gan)

"

          24,000

307

16

Xeùt nghieäm GPT  (chöùc naêng gan)

"

          24,000

308

17

Ñònh löôïng Cholesterol (toaøn phaàn)

"

          28,000

308

18

Ñònh löôïng Triglycerin (môõ maùu)

"

          28,000

308

19

Ñònh löôïng HDL.Cholesterol (môõ maùu)

"

          28,000

308

20

Ñònh löôïng LDL.Cholesterol (môõ maùu)

"

          28,000

C3.2.29

21

LDH trong huyeát thanh

"

          25,000

II.C.6

22

TSH

"

          55,000

DM4.114

23

Toång phaân tích teá baøo maùu (maùy töï ñoäng treân 18 thoâng soá)

"

          35,000

 

XN NÖÔÙC TIEÅU

 

125

24

Ñònh tính Alb nieäu

"

          10,000

126

25

Ñònh tính Glucoza nieäu

"

          10,000

353

26

Ñònh löôïng Protein nieäu hoaëc ñöôøng nieäu

"

          11,000

354

27

Teá baøo caën nöôùc tieåu hoaëc caën Adis

"

          47,000

355

28

Ure hoaëc Axit Uric hoaëc Ceatinin nieäu

"

          16,000

C3.3.1

29

Xeùt nghieäm nöôùc tieåu 10 thoâng soá (baèng maùy)

"

          35,000

 

XN KHAÙC

 

358

30

Soi töôi tìm kyù sinh truøng (ngoaøi ñöôøng ruoät)

"

          33,000

359

31

Soi tröïc tieáp nhuoäm soi (nhuoäm Gram, nhuoäm xanh Methylen)

"

          54,000

384

32

XN chaån ñoaùn teá baøo hoïc bong baèng phöông phaùp nhuoäm nhuoäm Papanicolaou (XN TBAÑ)

"

        220,000

389

33

XN vaø chaån ñoaùn teá baøo hoïc qua choïc huùt teá baøo baèng kim nhoû (FNA)

"

        186,000

346

34

Xaùc ñònh GONADOTROPHIN ñeå chaån ñoaùn thai  ngheùn baèng phöông phaùp hoaù hoïc - mieãn dòch (HCG)

"

          21,000

124

35

Test chaån ñoaùn Syphilis (giang mai)

"

          60,000

C3.1.66

36

HBSAg (vieâm gan B)

"

          60,000

C3.1.66

37

HBeAg

"

          60,000

C3.1.68

38

Anti-HIV

"

          60,000

 

 KHAÙM THAI

 

C2.2.41

39

Ño tim thai baèng Doppler

"

          35,000

C2.2.42

40

Theo doõi tim thai vaø côn co TC baèêng Monitoring

"

          70,000

 

  PHUÏ KHOA

 

C2.2.2

41

Naïo phaù thai beänh lyù(thai tröùng, thai löu …)

"

        191,500

C2.2.14

42

Khaâu raùch cuøng ñoà

"

          80,000

C2.2.18

43

Trích apxe Bartholin

"

        120,000

C2.2.19

44

Boùc nang Bartholin

"

        370,000

C2.2.3

45

Naïo huùt thai döôùi 12 tuaàn

"

        129,500

C4.2.5.15

46

Mamography (2 bêeân) (X-Quang tuyeán vuù)

"

        160,000

392

47

Ñieän taâm ñoà (Ñieän tim)

"

          33,000

190

48

Soi coå töû cung

"

          48,000

192

49

Ñieàu trò toån thöông coå töû cung baèng: ñoát ñieän hoaëc nhieät hoaëc laser

"

        109,500

194

50

Xoaén hoaëc caét boû polype aâm hoä, aâm ñaïo, coå töû cung

        395,000

198

51

Phaù thai ñeán heát 7 tuaàn baèng thuoác

"

        148,000

184

52

Huùt buoàng töû cung do rong kinh rong huyeát

"

        149,500

185

53

Naïo soùt thai, naïo soùt rau sau saåy, sau ñeû

"

        282,500

197

54

Loïc röûa, bôm tinh truøng vaøo buoàng töû cung (IUI)

"

        594,000

193

55

Chích apxe tuyeán vuù

"

        114,000

72

56

Ñieàu trò suøi maøo gaø baèng  ñoát ñieän , Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thöông toån)

"

        169,500

B2.4

57

Giöôøng ngaøy ñieàu trò

"

          50,000

 

58

Khaâu taùi taïo taàng sinh moân

"

        200,000

 

59

Sinh thieát coå töû cung

"

          79,500

 

60

XN tinh truøng ñoà theo phöông phaùp loïc röûa

"

          50,000

 

61

Ño ñoä loaõng xöông

"

          80,000

161

62

Ño ñoä loaõng xöông toaøn thaân (coå tay, coå xöông ñuøi, xöông soáng)

"

        250,000

 

63

Ñoát laïnh coå töû cung

"

        170,000

 

KEÁ HOAÏCH HOÙA GIA ÑÌNH

 

I.1

64

Trieât saûn nöõ qua ñöôøng raïch nhoû

"

        600,000

I.2

65

Trieât saûn nam (baèng dao hoaëc khoâng baèng dao)

"

        380,000

I.3

66

Ñaët hoaëc thaùo duïng cuï töû cung

"

        120,000

I.4

67

Caáy hoaëc thaùo thuoác traùnh thai (loaïi nhieàu nang)

"

        250,000

I.5

68

Caáy hoaëc thaùo thuoác traùnh thai (loaïi moät nang)

"

        120,000

I.6

69

Tieâm thuoác traùnh thai (1 laàn tieâm)

"

          10,000

 

CHAÅN ÑOAÙN, SAØNG LOÏC TRÖÔÙC SINH

 

II.C

70

Xeùt nghieäm Triple Test

"

        354,900

 

71

Xeùt nghieäm Double Test

"

        350,000

 

TIEÂM CHUÛNG

 

 

72

Vaécxin VAT

"

          19,000

 

73

MMR II (Vacxin ngöøa sôûi, quai bò,Rubella)

"

        164,000

 

74

Vaécxin ngöøa viruùt gaây ung thö CTC (Cerarix 0,5ml)

"

        904,973

 

75

Vaécxin ngöøa viruùt gaây ung thö CTC (Gardasil 0,5ml)

"

     1,391,000

 

DÒCH VUÏ KHAÙC

 

 

76

Tö vaán

"

          15,000

 

77

Phí giöõ xe maùy, xe gaén maùy

löôït

             3,000

 

Liên kết