Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Khánh Hòa thông báo mời chào hàng

12/06/2014 21:11        
Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầy chào hàng: Vào ngày 5-5-2014 đến ngày 16-5-2014 (trong giờ hành chính).
Địa điểm phát hành: Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Khánh Hòa – 36 Yết Kiêu, Nha Trang. ĐT: 058 3811997 – 3828016.
Email: ttskss@dng.vnn.vn.

Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Bộ phận Tài vụ - Phòng KHTC, ĐT: 058 3822880. 

Hạn chót tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo gia): Chậm nhất là trước 13 giờ 30 phút ngày 16-5-2014.

Hồ sơ yêu cầu mở công khai vào 13 giờ 30 phts ngày 16-5-2014 tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Khánh Hòa.
 

Liên kết