TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA

07/05/2021 15:05        

Xem Danh mục và nội dung chi tiết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đề nghị truy cập vào Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn (mục Thủ tục hành chính, chọn đơn vị Sở Y tế) để tra cứu thông tin.
(Địa chỉ truy cập trực tiếp: https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/procedure/?donviTiepNhanId=419&page=1&pageSize=10).

 

Liên kết