Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

13/05/2021 14:13        

    Thực hiện công văn số 55-CV/ĐUS ngày 07 tháng 5 năm 2021 và  Kế hoạch số 51-KH/ĐUS ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Đảng ủy Sở y tế về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.  Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2021, Chi bộ Trung tâm CSSKSS đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia học tập, quán triệt các văn kiện  Đại hội XIII của Đảng.  Trong buổi học tập, toàn thể cán bộ, đảng viên, VC và NLĐ đã được nghe đồng chí Lê Văn Đức - Bí thư Chi bộ Trung tâm CSSKSS trình bày về :

  • Các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  • Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
  • Tài liệu hỏi đáp về Các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  •  
 

Liên kết