Triển khai Kế hoạch tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

21/05/2021 15:32        

Thực hiện công văn số 1223/SYT- NVY ngày 01/4/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa về  việc triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2021, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh hòa xây dựng kế hoạch số 146/KH_SKSS ngày 19/5/2021 về thực hiện Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 "bấm vào đây để xem" 

Nội dung thực hiện trong tháng 5:

- Chỉ đạo các khoa phòng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ 5K của Bộ Y tế.

- Hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lạo động, bệnh nghề nghiệp

- Tổ chức tọa đàm về Tháng hàng động An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “ Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp”.

 

Liên kết