THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

08/06/2022 15:17        

TTCSSKSS có thông báo số 214/SKSS-DCLS về Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá. Xem chi tiết tại đây/Portals/0/214- mi cung cp dch v Thm dnh gia_signed_signed.pdf?ver=OFGCkp8bnzssBd_w8n3VkA%3d%3d

 

Liên kết