THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bƣu chính công íchdo Sở Y tế tiếp nhận, trả kết quả.

01/08/2022 08:14        

THÔNG BÁO
Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán
trực tuyến, thực hiện bƣu chính công íchdo Sở Y tế tiếp nhận, trả kết quả

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh
Khánh Hoà, Sở Y tế xin thông báo Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp
hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích do Sở Y
tế tiếp nhận, trả kết quả theo Phụ lục đính kèm. Kính mời xem tại đây /Portals/0/TB_TTHC_SYT_2020-Fix_signed_signed (1).pdf?ver=krL6osNRFF7d13ZDF2fWfg%3d%3d

 

Liên kết