V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022.

01/08/2022 09:08        

Công văn về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán
người” và “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022.

Kính mời xem tại file:/Portals/0/TTra_Trien khai Ngay toan dan phong chong mua ban nguoi (1)_signed_signed.pdf?ver=hyhfxRFWYdpefcuKlfrMcA%3d%3d

 

Liên kết