HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2022

25/10/2022 07:41        

            Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế chủ động lựa chọn chủ đề phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam cho phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, địa phương để bám sát nội dung của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.       

 

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 - Ảnh 1.

                                          Ảnh minh họa/Nguồn: baochinhphu.vn

            Thực hiện Công văn số 1482/STP-PBGDPL ngày 14/10/2022 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022); Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật như sau:

            1. Về nội dung và hình thức hưởng ứng:

            a) Nội dung: Các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 cần chú trọng:

           - Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

           - Tập trung tuyên truyền nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực năm 2021, năm 2022; các quy định của pháp luật về y tế và chế độ, chính sách của nhân viên y tế; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; xử lý vi phạm hành chính...

            b) Hình thức: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động lựa chọn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, như: Viết tin, bài, sản phẩm truyền thông pháp luật được đăng tải, phát sóng; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan, đơn; đặt banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các Cổng/Trang Thông tin điện tử của các đơn vị; từ đó góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân.

            2. Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu, lựa chọn một trong số các khẩu hiệu hưởng ứng tuyên truyền phù hợp tại cơ quan, đơn vị mình:

           - “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

           - “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”;

           - “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;

           - "Nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”;

           - “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

           - Tuyên truyền khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 trong thời gian từ ngày 25/10/2022 đến ngày 15/11/2022.

           - Đăng tải trên Website của Sở Y tế các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các thủ tục hành chính liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của ngành y tế./.

 

Liên kết