BẢNG GIÁ THU VIỆN PHÍ TẠI TT.CSSKSS

20/09/2016 10:43        

BẢNG GIÁ THU VIỆN PHÍ TẠI TT.CSSKSS

(Thực hiện theo NQ 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND Tỉnh Khánh Hòa)

ÁP DỤNG TỪ  01/01/2020

   
STT
theo
TT37   
   

Dịch vụ   
   
TT   
   
Danh   mục   
   
ĐVT   
Giá thực

hiện theo
NQ
09/2019
(đồng)   
Ghi chú   
   
    
   
    
   
    
   
KHÁM   
   
    
   
    
   
PL1.5   
   
    
   
1   
   
Khám chuyên khoa   
   
lần   
   
         27,500    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
SIÊU ÂM   
   
    
   
    
   
    
   
1   
   
04C1.1.3   
   
2   
   
Siêu âm    
   
"   
   
         43,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
3   
   
    
   
3   
   
Siêu âm đầu dò âm đạo   
   
"   
   
        181,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
69   
   
50.18.0005   
   
4   
   
Siu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp   
   
"   
   
         82,300    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
69   
   
50.18.0010   
   
5   
   
Siêu âm   Doppler    u tuyến, hạch vng cổ   
   
"   
   
         82,300    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
69   
   
50.18.0022   
   
6   
   
Siêu âm   Doppler    gan lch   
   
"   
   
         82,300    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
69   
   
50.18.0025   
   
7   
   
Siêu âm   Doppler    tử cung phần phụ   
   
"   
   
         82,300    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
69   
   
50.18.0026   
   
8   
   
Siêu âm   Doppler    thai nhi   
   
"   
   
         82,300    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
69   
   
50.18.0032   
   
9   
   
Siêu âm  Doppler    tử cung, buồng trứng qua đường bụng   
   
"   
   
         82,300    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
69   
   
50.18.0055   
   
10   
   
Siêu âm   Doppler    tuyến v   
   
"   
   
         82,300    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
69   
   
50.18.0056   
   
11   
   
Siêu âm đàn hồi mô vú   
   
"   
   
         82,300    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
CC XT NGHIỆM   
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
XN   HUYẾT HỌC   
   
    
   
    
   
    
   
1292   
   
04C5.1.279   
   
12   
   
Định lượng Hemoglobine (Hb)   
   
"   
   
         30,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1368   
   
04C5.1.280   
   
13   
   
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi   (bằng thủ công ) Cơng thức mu   
   
"   
   
         36,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1269   
   
04C5.1.286   
   
14   
   
Định nhóm máu hệ ABO (ĐNM)   
   
"   
   
         39,100    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1280   
   
04C5.1.292   
   
15   
   
Định nhóm máu hệ Rh (D) bằng pp   ống nghiệm, phiến đá   
   
"   
   
         31,100    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1219   
   
04C5.1.296   
   
16   
   
Co cục máu đông (TSTC)   
   
"   
   
         14,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1348   
   
04C5.1.295   
   
17   
   
Thời gian máu chảy (phưong pháp   Duke) (TSTC)   
   
"   
   
         12,600    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1494   
   
04C5.1.313   
   
18   
   
Định lượng Ure   
   
"   
   
         21,500    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1494   
   
04C5.1.313   
   
19   
   
Định lượng Creatine   
   
"   
   
         21,500    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1494   
   
04C5.1.313   
   
20   
   
Định lượng Glucose   
   
"   
   
         21,500    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1493   
   
04C5.1.315   
   
21   
   
Xét nghiệm GOT (chức năng gan)   
   
"   
   
         21,500    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1493   
   
04C5.1.315   
   
22   
   
Xét nghiệm GPT  (chức năng gan)   
   
"   
   
         21,500    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1506   
   
04C5.1.316   
   
23   
   
Định lượng Cholesterol (tồn phần)   
   
"   
   
         26,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1506   
   
04C5.1.316   
   
24   
   
Định lượng Triglycerin (mỡ mu)   
   
"   
   
         26,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1506   
   
04C5.1.316   
   
25   
   
Định lượng HDL.Cholesterol (mỡ mu)   
   
"   
   
         26,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1506   
   
04C5.1.316   
   
26   
   
Định lượng LDL.Cholesterol (mỡ mu)   
   
"   
   
         26,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1534   
   
03C3.1HS29   
   
27   
   
LDH trong huyết thanh   
   
"   
   
         26,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1570   
   
03C3.1HS45   
   
28   
   
TSH   
   
"   
   
         59,200    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1354   
   
03C3.1HS23   
   
29   
   
Thời gian Thromboplastin hoạt hĩa   từng phần   
   
"   
   
         40,400    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1370   
   
    
   
30   
   
Tổng phân tích tế bào máu (máy tự   động trên 18 thông số)   
   
"   
   
         40,400    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1242   
   
04C5.1.300   
   
31   
   
Định lượng Fibrinogen bằng phương   pháp trực tiếp   
   
"   
   
        102,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1352   
   
04C5.1.302   
   
32   
   
Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng   máy bán tự động    
   
"   
   
         63,500    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1510   
   
04C5.1.346   
   
33   
   
Đường máu mao mạch   
   
"   
   
         15,200    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1801   
   
    
   
34   
   
Nghiệm php dung nạp Glucose cho   bệnh thai nghn   
   
"   
   
        160,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1494,   1493, 1506   
   
    
   
    
   
Sinh hĩa mu (Ure, Cre, Tri, Cho,   GOT, GPT, HDL)   
   
    
   
        166,700    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
XN   NƯỚC TIỂU   
   
    
   
    
   
    
   
1593   
   
04C5.2.361   
   
35   
   
Định lượng Protein niệu hoặc đường   niệu   
   
"   
   
         13,900    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1594   
   
04C5.2.362   
   
36   
   
Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis   
   
"   
   
         43,100    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1598   
   
04C5.2.363   
   
37   
   
Ure hoặc Axit Uric hoặc Ceatinin   niệu   
   
"   
   
         16,100    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1596   
   
03C3.2.1   
   
38   
   
Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy   tự động)   
   
"   
   
         27,400    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
XN   KHC   
   
    
   
    
   
    
   
1674   
   
04C5.4.378   
   
39   
   
Vi nấm soi tươi   
   
"   
   
         41,700    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1714   
   
04C5.4.379   
   
40   
   
Vi khuẩn nhuộm soi (nhuộm Gram)   
   
"   
   
         68,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1736   
   
04C5.4.409   
   
41   
   
XN chẩn đoán tế bào học bong bằng   phương pháp nhuộm nhuộm Papanicolaou (XN TBAĐ)   
   
"   
   
        349,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1758   
   
04C5.4.415   
   
42   
   
XN và chẩn đoán tế bào học qua   chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)   
   
"   
   
        258,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1583   
   
04C5.4.366   
   
43   
   
Xác định GONADOTROPHIN để chẩn   đoán thai  nghén bằng phương pháp hoá   học - miễn dịch (HCG)   
   
"   
   
         23,600    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1646   
   
03C3.1.HH66   
   
44   
   
HBSAg (viêm gan B)   
   
"   
   
         53,600    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1645   
   
    
   
45   
   
HBeAg (viêm gan B)   
   
"   
   
         59,700    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1616   
   
03C3.1.HH68   
   
46   
   
Anti-HIV (nhanh)   
   
"   
   
         53,600    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1627   
   
    
   
47   
   
Chlamydia test nhanh   
   
    
   
         71,600    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
1708   
   
04C5.4.389   
   
48   
   
Treponema pallidum RPR định tính   (Syphilis giang mai)   
   
    
   
         38,200    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
KHM THAI   
   
    
   
    
   
    
   
    
   
03C2.2.42   
   
49   
   
Theo dõi tim thai và cơn co TC   bằng Monitoring   
   
"   
   
         55,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
KHM HIẾM MUỘN   
   
    
   
    
   
    
   
1359   
   
    
   
50   
   
Xét nghiệm tinh dịch đồ   
   
"   
   
        316,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
51   
   
Lọc rửa tinh trng   
   
"   
   
        938,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
52   
   
Bơm tinh trùng vào buồng tử cung   (IUI)   
   
"   
   
     1,014,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
KHM PHỤ KHOA   
   
    
   
    
   
    
   
1778   
   
04C6.426   
   
53   
   
Điện tâm đồ (Điện tim)   
   
"   
   
         32,800    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
26   
   
03C4.2.5.15   
   
54   
   
Mamography (2 bn) (X-Quang tuyến   vú)   
   
"   
   
        188,400    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
55   
   
Đo độ loãng xương   
   
"   
   
         21,400    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
82   
   
03C1.74   
   
56   
   
Chọc dị sinh thiết v dưới siêu âm   
   
"   
   
        177,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
715   
   
04C3.2.189   
   
57   
   
Soi cổ tử cung   
   
"   
   
         61,500    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
589   
   
    
   
58   
   
Bóc nang Bartholin   
   
"   
   
     1,274,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
601   
   
    
   
59   
   
Trích apxe Bartholin   
   
"   
   
        831,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
602   
   
04C3.2.192   
   
60   
   
Chích apxe tuyến vú   
   
"   
   
        219,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
611   
   
04C3.2.191   
   
61   
   
Điều trị tổn thương cổ tử cung   bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser   
   
"   
   
        159,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
334   
   
    
   
62   
   
Điều trị sùi mào gà bằng  đốt điện , Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5   thương tổn)   
   
"   
   
        682,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
721   
   
04C3.2.193   
   
63   
   
Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm   đạo, cổ tử cung   
   
    
   
        388,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
712   
   
    
   
64   
   
Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm   đạo   
   
"   
   
        382,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH   
   
    
   
    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
619   
   
04C3.2.183   
   
65   
   
Hút buồng tử cung do rong kinh   rong huyết   
   
"   
   
        204,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
620   
   
    
   
66   
   
Hút thai dưới siêu âm   
   
"   
   
        456,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
635   
   
04C3.2.184   
   
67   
   
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy,   sau đẻ   
   
"   
   
        344,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
645   
   
04C3.2.197   
   
68   
   
Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc   
   
"   
   
        183,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
643   
   
    
   
69   
   
Phá thai  bằng thuốc từ 7 đến hết 13 tuần   
   
"   
   
        302,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
727   
   
    
   
70   
   
Phá thai bệnh lý ( bệnh lý mẹ,   bệnh lý con, thai trứng, thai lưu …)   
   
"   
   
        587,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND                            (TT 50: Thủ thuật loại I)   
   
644   
   
    
   
71   
   
Phá thai đến hết 7 tuần bằng   phương pháp hút chân không   
   
"   
   
        384,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
648   
   
    
   
72   
   
Phá thai  từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương   pháp hút chân không   
   
"   
   
        396,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
631   
   
    
   
73   
   
Triêt sản nữ    
   
"   
   
     2,860,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
74   
   
Triêt sản nam    
   
"   
   
     1,274,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
75   
   
Đặt hoặc tháo dụng cụ tử cung   
   
"   
   
        222,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
76   
   
Cấy hoặc tháo thuốc tránh thai    
   
"   
   
        214,000    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
212   
   
    
   
77   
   
Tiêm thuốc (bắp hoặc dưới da, tĩnh   mạch)   
   
"   
   
         11,400    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
3.2   
   
    
   
78   
   
Giường ngày điều trị   
   
"   
   
         39,810    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
 SÀNG LỌC TRƯỚC SINH   
   
    
   
    
   
    
   
1457,   1464, 1511   
   
    
   
79   
   
Xt nghiệm Triple Test (Định lượng   AFP: 91.600đ + Định lượng beta HCG: 86.200đ + Định lượng E3: 182,000đ)   
   
"   
   
        359,800    
   
NQ   số 09/2019/NQ-HĐND   
   
    
   
    
   
    
   
TIM CHỦNG   
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
80   
   
Vắcxin VAT   
   
"   
   
         25,000    
   
CV   274/YT/KHTC 22/2/2005 của SYT. (Gi cc vắcxin thay đổi  theo quy định tại từng thời điểm mua)   
   
    
   
    
   
81   
   
MMR II (Vacxin ngừa sởi, quai   bị,Rubella)   
   
"   
   
        192,000    
   
    
   
    
   
82   
   
Vắcxin ngừa virút gây ung thư CTC   (Gardasil 0,5ml)   
   
"   
   
     1,395,000    
   
    
   
    
   
    
   
DỊCH VỤ KHC   
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
83   
   
Tư vấn   
   
"   
   
         15,000    
   
TT   128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011"TT hướng dẫn đối với cơ sở ytế công   lập"   
   
    
   
    
   
84   
   
Xét nghiệm Double Test   
   
"   
   
        350,000    
   
    
   
    
   
85   
   
Siêu âm màu 4D theo dõi sự phát   triển của thai nhi   
   
"   
   
        200,000    
   
    
   
    
   
86   
   
Đốt lạnh cổ tử cung   
   
"   
   
        170,000    
   
    
   
    
   
87   
   
Phí giữ xe máy, xe gắn máy   
   
lượt   
   
           3,000    
   
NQ   số 04/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014   
 

Liên kết