Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Khánh Hòa thông báo mời chào hàng

Thông báo mời chào hàngTên bên mời thầu: Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Khánh Hòa.Tên gói thầu: Trang thiết bị Y tế phục vụ cho công tác chuyên môn.  Nguồn vốn: Qũy phát triển sự nghiệp của đơn vị.  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Liên kết