Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11 hàng năm)

26/10/2023 07:30        

         Thực hiện Kế hoạch số 4300/KH-SYT ngày 20/10/2023 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đã tiến hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11 hàng năm) thiết thực, hiệu quả; qua đó tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục lý tưởng, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân.

         Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm thường xuyên, bằng hành động cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

         Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam  của đơn vị trong năm 2023; đảm bảo triển khai thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tiết kiệm, có trọng tâm nhằm đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật  của viên chức, người lao động.

         Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các luật đang có hiệu lực thi hành.

         Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

         Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương “người tốt, việc tốt”, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật./.

 

Liên kết