Phổ biến, tuyên truyền và thực hiện Thông tư số 19/2023/TT/BLĐTBXH

23/02/2024 09:49        

           Thực hiện công văn số 643//SYT-TCHC ngày 22/02/2024 của Sở Y tế về việc Phổ biến, tuyên truyền và thực hiện Thông tư số 19/2023/TT/BLĐTBXH, trong đó lưu ý các nội dung sau:
          1. Rà soát, thống kê người làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại Thông tư số 19/2023/TT/BLĐTBXH (nếu có).
          2. Thực hiện các chế độ, chính sách cho người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm gồm:
- Nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động 14 ngày/năm hoặc 16 ngày/năm theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019.
- Khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng/lần theo quy định tại Điều 21 Luật ATVSLĐ năm 2015.
- Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động theo quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.
- Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 (hoặc Khoản 3 Điều 5) Thông tư 24/2022/TTBLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.
- Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019./.

Đường link: Thông tư số 19/2023/TT/BLĐTBXH

 

Liên kết