Chức năng nhiệm vụ các khoa - phòng

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính :- Nhiệm vụ:a) Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch đó;b) Tổng hợp dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh;c) Quản lý và cấp phát kinh phí cho các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm thanh toán quyết toán theo quy định;d) Tham gia tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;đ) Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin, phân tích số liệu; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;e) Làm đầu mối tổng hợp các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm.- Cơ sở vật chất: Hiện đã có các bộ phận chuyên môn, bao gồm: bộ phận kế hoạch; kế toán; lưu trử hồ sơ, bệnh án.- Trang bị thiết bị, phương tiện: Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho phòng lĩnh vực kế hoạch và tài chính.- Nhân lực: Hiện có 8 cán bộ bao gồm 01 Bác sĩ, 2 cử nhân kế toán tài chính, 5 hộ sinh (1 hộ sinh, 1 hộ sinh cao đẳng và 02 hộ sinh trung học) đang hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Liên kết