03 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Khánh Hòa – 3 năm thực hiện Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh giai đoạn 2013 – 2015”.

KỶ NIỆM NGÀY 27/2/2016

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức - viên chức - người lao động năm 2016

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức - Viên chức - Người lao động năm 2016 

CÔNG TÁC GIÁM SÁT HỖ TRỢ SAU ĐÀO TẠO

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa triển khai  công tác giám sát hỗ trợ sau đào tạo và khám sức khỏe cho phụ nữ mang thai

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC - NHƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức-viên chức - người lao động năm 2015

Liên kết