Phổ biến , quán triệt, học tập các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành

Hiến pháp năm 2013;Bộ luật lao động 2012;Luật công đoàn 2012;Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng 2012;Luật xử lý vi phạm hành chính;Luật viên chức;Luật khám bệnh, chữa bệnh;Luật khiếu nại;Luật tố cáo.

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ CỦA VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức,

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 56/2011/NĐ -CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính Phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập 

Liên kết