BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KHOA PHÒNG

08/12/2020 14:35        

I. TIỂU SỬ TÓM TẮT BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

1. Phó Giám đốc phụ trách

          Họ và tên: Trần Thị Quỳnh Uyên

          Ngày tháng năm sinh:       31/10/1977

          Email:                  ttquyen.syt@khanhhoa.gov.vn

          ĐT:                       02583.811997

          Nơi sinh:               Thừa Thiên Huế

          Quê quán:              Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

          Chỗ ở hiện nay:     05 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa       

          Trình độ chuyên môn: BS.CK II

          Chức vụ:               Phó Giám đốc phụ trách

2. Phó giám đốc

          Họ và tên : Nguyễn Thị Thủy Tiên

          Ngày tháng năm sinh:       06/9/1968

          Email:                    ntttien.skss@khanhhoa.gov.vn

          ĐT:                       02583.822880

          Nơi sinh:                Hương Long, Thừa Thiên Huế

          Quê quán:              Hương Long, Thừa Thiên Huế

          Chỗ ở hiện nay:     26/4 Cao Bá Quát – Phước Tân – Nha Trang         

          Trình độ chuyên môn:     BS.CK I

          Chức vụ:               Phó Giám Đốc

II. THÔNG TIN  CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÁC KHOA PHÒNG

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Trưởng phòng: BSCK1. Nguyễn Thị Thủy Tiên

- Phó trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Kim Anh

- Phó trưởng phòng: CN Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Điện thoại: 02583.822880

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Phụ trách phòng: CN Phạm Thị Hồng Kha

Điện thoại: 02583.811997

3. Khoa CSSKBM-KHHGĐ

- Trưởng khoa: BSCK. Trần Thị Quỳnh Uyên

- Điện thoại: 02583.822319

4. Khoa Dược - Cận lâm sàng:

- Phó trưởng khoa: DS Ngô Thị Hường

- Phó trưởng khoa: CN Trần Nguyễn Hồng Huệ

- Điện thoại: 02583.822880

5. Khoa CSSKTE- PCSDD

- -Phó trưởng khoa: CN Dương Thị Hoài Mỹ

- Điện thoại: 02583.812607

6. Khoa Khám

- Trưởng khoa: Ths.BS. Hoàng Thị Thiên Trúc

- Điện thoại: 02583.561551

7. Khoa VTN-NH-HTSS

- Phó trưởng khoa: CN Nguyễn Thị Lệ Thủy

- Điện thoại: 02583.822319

 

Liên kết