KHOA CSSK BÀ MẸ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Chức năng nhiệm vụ Khoa Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và Kế hoạch hoá gia đình

27/08/2014 09:45        

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm và điều trị sớm ung thư đường sinh sản, dự phòng và điều trị vô sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

b) Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ, dịch vụ kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm và điều trị sớm ung thư đường sinh sản, dự phòng và điều trị vô sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh;

c) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm và điều trị sớm ung thư đường sinh sản, dự phòng và điều trị vô sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh;

d) Tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe về chăm sóc sức khỏe sinh sản;

đ) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuân lây truyền qua đường tình dục, dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm và điều trị sớm ung thư đường sinh sản, dự phòng và điều trị vô sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 

Khoa CSSK bà mẹ - Kế hoạch hóa gia đình

Liên kết