KHOA CSSK SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN - NAM HỌC

Chức năng nhiệm vụ Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên và Nam học

27/08/2014 09:44        

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên- Hỗ trợ sinh sản và Nam học

b) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên;- Hỗ trợ sinh sản và Nam học

c) Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, hỗ trợ sinh sản và nam giới theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên hỗ trợ sinh sản và nam học cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

đ) Tham gia các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, hỗ trợ sinh sản và nam học; e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

Liên kết