KHOA CSSK TRẺ EM - PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

Chức năng nhiệm vụ Khoa Chăm sóc sức khỏe trẻ em và phòng, chống suy dinh dưỡng

07/12/2020 17:27        

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe trẻ em và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;

b) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới về chăm sóc sức khỏe trẻ em và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;

c) Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến chăm sóc sức khỏe trẻ em và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;

d) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc sức khỏe trẻ em, và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

đ) Tham gia các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe về chăm sóc sức khỏe trẻ em, và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định; g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

Liên kết