Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính

27/08/2014 09:38        

a) Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Đầu mối thu thập thông tin, phân tích số liệu về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

c) Đầu mối tổng hợp hoạt động của các chương trình, đề án, dự án trong và ngoài nước của Trung tâm;

d) Đầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai các công tác: nghiên cứu khoa học;

đ) Phối hợp với các khoa, phòng thuộc Trung tâm thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động chuyên môn, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh.

e) Phối hợp với các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin - truyền thông - giáo dục sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;

g) Phối hợp với các khoa, phòng liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ sức khỏe sinh sản cho cán bộ y tế.

h) Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm; quản lý và cấp phát kinh phí cho các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

Liên kết