Chức năng nhiệm vụ Phòng khám đa khoa

07/12/2020 17:35        

a) Thực hiện hoạt động khám chữa bệnh theo Phạm vi chuyên môn và Danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt.

b) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông báo thông tin khoa học theo sự phân công.

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao

 

Liên kết