Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức - viên chức - người lao động năm 2016

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức - Viên chức - Người lao động năm 2016 

THẨM ĐỊNH TỬ VONG MẸ THÔNG QUA ĐÀO TẠO VÀ KIỆN TOÀN BAN THẨM ĐỊNH TỬ VONG MẸ

Khánh Hòa nâng cao chất lượng công tác thẩm định tử vong mẹ thông qua đào tạo và kiện toàn Bna thẩm định tử vong mẹ 

GIAO BAN QUÝ II/2015

Thực hiện kế hoạch giao ban định kỳ hàng quý hệ sức khoẻ sinh sản, từ ngày 03/7/2015 đến ngày 24/7/2015, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) sẽ tham dự giao ban quý II/2015 với Đội Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em – KHHGĐ tại các huyện, thị xã, thành phố.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà triển khai công tác đào tạo về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ và Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2015

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa thực hiện công văn 9629/BYT-BM-TE ngày 31/12/2014 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế năm 2015 và công văn số 601/BYT-BM-TE ngày 27/01/2015 về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động CSSKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em nguồn ngân sách viện trợ của EU năm 2015.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản triển khai công tác bình đẳng giới trong việc thiết lập và duy trì mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2012 - 2015

KHAI MẠC TẬP HUẤN PHÁ THAI AN TOÀN

Sáng ngày 27/5/2015, Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (TTCSSKSS) Khánh Hoà đã khai mạc lớp tập huấn Phá thai an toàn. Bác sĩ CKII. Phạm Huy Khôi – Giám đốc TTCSSKSS đã phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I/2015

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà Tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2015.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC - NHƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức-viên chức - người lao động năm 2015

GIAO BAN QUÝ III/2014 TẠI ĐỘI BẢO VỆ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) Khánh Hoà đã tham dự giao ban quý III năm 2014 tại Đội Bảo vệ sức khoẻ Bà mẹ trẻ em – Kế hoạch hóa gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố.

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO PHỤ NỮ MANG THAI.

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Khánh Hòa phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ  huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa tổ chức tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai.

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LẠI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG (COPE)

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh hòa từ ngày 12/8/2014 đến ngày 10/9/2014 đã tiến hành đào tạo lại tại các đơn vị y tế huyện, thị xã, thành phố về kiến thức, kỹ năng lập kế hoạch và triễn khai bài tập COPE, nhằm duy trì và phát huy các dịch vụ y tế hướng đến khách hàng là trọng tâm.

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Khánh Hòa Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến sáu tháng đầu năm 2014

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) đã triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, giám sát hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản trong toàn tỉnh. 

Liên kết